Under denna rubrik beskrivs först några nyckelområden där livet som församling uttrycks, därefter presenteras församlingens struktur och ledning.

LIVET MED GUD OCH VARANDRA

Församlingens viktigaste uppgift är att vara ett uttryck för Guds kärlek, i Jönköping och utöver världen. Bibeln talar om församlingen som Kristi kropp och därmed som Guds utsträckta händer. Detta innebär också en betoning på samhörigheten mellan församlingens medlemmar. Att vara medlem handlar om att se sig som del av samma kropp, Kristi kropp. Församlingens viktigaste verksamhet är därför den Gudsnärvaro som alla medlemmar representerar i sitt vardagsliv. Det är genom alla dessa vardagliga möten som församlingen blir verkligt synlig och närvarande.

Dessutom har församlingen gemensam verksamhet som syftar till att sprida och visa på Guds rike, att stödja och upprätta människor, leda till personlig tro, lärjungaskap och tjänst. Alla våra gudstjänster, samlingar och verksamheter är öppna för alla som är intresserade.

GUDSTJÄNST

Gudstjänsten är ett synligt uttryck för församlingens liv. Vi möts regelbundet och huvudgudstjänsten har vi på söndagar. Själva ordet Guds-tjänst bär i sig dubbla riktningar. Vi kommer samman för att tjäna Gud genom att predika evangeliet och rikta våra liv till Gud i tillbedjan och omvändelse. Samtidigt är detta ett tillfälle där Gud betjänar människor med upprättelse, vägledning och välsignelse. Huvudgudstjänsten tolkas till flera olika språk.

Gudstjänstens grundläggande dimensioner

Gemenskap
Gudstjänsten är ett tillfälle att mötas som troende. Gemenskapen ska också vara öppen så att den som söker sig mot tron ska känna sig inkluderad.

Undervisning
Bibeln och predikan är grundläggande beståndsdelar i gudstjänsten.

Tillbedjan
I gudstjänsten vänder sig församlingen till Gud i tillbedjan. Ofta sker det genom hängiven lovsång.

Andligt formande
Bön, förbön, omvändelse och tillfälle att göra andliga erfarenheter präglar vårt sätt att fira gudstjänst.

Rom 12:1-2, Jak 1:27, Ps 100

Gemensamma gudstjänsthandlingar

Sammanlänkat med gudstjänstlivet finns ett antal handlingar som är viktiga för oss.

Dop
Dopet är en del av en människas omvändelse och beslut att följa Jesus. Genom dopet gestaltas en övergång till ett nytt liv med Gud och med hans församling. Det är ett dop till Kristus men också till Kristi kropp vilket innebär att du blir medlem i församlingen. Vi predikar och praktiserar troendedop.
Dopet sker genom att den som döps blir nedsänkt i vatten av en dopförrättare. Detta sker i regel som en del av en gudstjänst.
Matt 28:18-20, Rom 6:4, Ef 4:5

Nattvard
Nattvarden är ett sätt att återkommande påminnas om Jesu död och uppståndelse. Den är ett tillfälle att minnas försoningen, överlåta sig och ta emot förlåtelse. Nattvarden visar på samhörighet med alla troende och har siktet på Jesu återkomst och den kommande himmelska gemenskapen. Nattvarden sker vanligtvis som en del i gudstjänsten och är till för alla som tror och vill följa Jesus.
Mark 14:22ff, Apg 2:42, 1 Kor 11:23ff

Barnvälsignelse
Barn är en gåva, en välsignelse och ett ansvar. Församlingen vill stödja nyblivna föräldrar och barnvälsignelsen är ett uttryck för detta. Föräldrar bär fram sina barn, de presenteras för församlingen som välsignar och ber för barn och föräldrar. Barnvälsignelsen sker mitt i församlingen och i regel i huvudgudstjänsten och erbjuds även för den som inte är medlem i församlingen. När barnet blir äldre önskar vi att det själv ska ta ställning till att bli döpt och medlem i församlingen.
Matt 19:14ff, Matt 21:16

Parentation
I samband med vår huvudgudstjänst på söndagar har vi regelbundet en minnesstund då vi stannar upp och hedrar de i församlingen som avlidit och omsluter de närstående i våra förböner. Vi påminner oss om livets bräcklighet och det himmelska hoppets verklighet.

Förbön
Vi tror på en Gud som kan göra under och alla kan be om församlingens förbön. I samband med församlingens gudstjänster ber vi tillsammans och det ges tillfälle för förbön. I livets utmaningar är församlingen till för att bära varandra och andra i stöd och förbön.
Apg 2:42ff, 1 Tim 2:1, Ef 6:10ff, Jak 5:14

Gåvogivande
Livet och våra resurser är en gåva från Gud. Bibeln talar om att ge tillbaka en del av det som blivit mitt till församlingen och ytterst till Gud. Det kan handla om tid, förmågor men också pengar. I gudstjänsten ges i regel tillfälle att ge en gåva till församlingen för att den gemensamma verksamheten ska kunna genomföras.
Mal 3:8ff, Matt 6:1ff, Mark 12:42ff

Välkomnande
Församlingen vill vara en öppen, varm och välkomnande gemenskap dit alla ska känna sig välkomna. Vi ser mötet mellan människor i foajén, kyrktorget, som en del av gudstjänstens inledning. Kyrkvärdar står vid ingången och hälsar välkomna och här finns möjlighet till gemenskap. Vid några gudstjänster varje termin välkomnas även nya medlemmar till församlingen.

Måltidsgemenskap
Gemenskap är en viktig del av att vara församling och att fira gudstjänst. Därför ser vi till exempel kyrkkaffet som en fortsättning på gudstjänsten. Här finns möjlighet att under enkla former bygga relationer, möta vänner och samtala om livet och det som hänt under gudstjänsten.

Vigsel och Begravning
Församlingen vill vara delaktig i viktiga händelser kring livet. Vigsel och begravning är handlingar som i regel inte sker i samband med församlingens ordinarie gudstjänster. Dessa händelser är gudstjänster i sig.

Vigsel är en gudstjänst som inför Gud och församlingen bekräftar att en man och en kvinna ingår ett offentligt förbund. Vi menar att äktenskapet mellan man och kvinna är den bibliska samlevnadsformen. Vi gör det i övertygelsen att det är en styrka för mannen, kvinnan och barnen, liksom för samhället i dess helhet. Sexualitetens ram är den livslånga troheten inom äktenskapet. Församlingens pastorer är behöriga att utföra legalt giltig vigsel. Brudparet väljer själva vilken pastor de vill ha som vigselförrättare. Församlingen ser vigseln som en gudstjänst och som en del av församlingens liv.
1Mos 1:27, 1 Mos 2:24, Ef 5:31

Begravning är en gudstjänst där familj, vänner och församling får minnas och hedra den döde. Detta är också ett tillfälle för tröst i sorgen och en påminnelse om det eviga hoppet. Församlingen och dess pastorer kan även betjäna personer som inte är medlemmar i församlingen vid både vigsel och begravning.
Joh 11:25-26, 1 Kor 15:42-44, 1Thess 4:13-18

Smågrupper
Pingst Jönköping är en stor församling med många människor. Samtidigt tror vi på mötet mellan människor och förstår vårt behov av nära relationer och att dela livet. Därför arbetar vi organiserat med smågrupper. Den lilla gruppen och den stora gudstjänsten kompletterar varandra. Vi vill erbjuda alla medlemmar en nära gemenskap för att dela livet och be tillsammans.

Barn och familj
I församlingen finns barn och unga familjer. Vi vill med vår verksamhet stödja föräldraskapet och föräldrarnas uppgift att vägleda barnen i sin tro. Som församling vill vi vara en mötesplats för barnen att bygga relationer och fördjupas i sin tro. Under gudstjänsten har vi söndagsskola med lek, gemenskap, undervisning och bön. Utöver söndagsskolan har församlingen många olika aktiviteter för barn och deras familjer. Flera gånger per år genomförs åldersanpassade läger. Vi vill också vara en utsträckt hand för barn och familjer som ännu inte har kontakt med församlingen.

Ungdom
Tonårs- och ungdomstiden är en viktig period då livsval görs. Församlingen vill stödja de unga och erbjuder olika mötesplatser och samlingar. Vi har samlingar för högstadieåldern, för gymnasieåldern och för unga vuxna. Flera av dessa samlingar sker på fredagskvällar och här varvas gemenskap, fika, undervisning och gudstjänst. Med jämna mellanrum har vi bredare ungdomsgudstjänster som samlar ungdomar från hela regionen. Läger genomförs flera gånger per år.

Omsorg och socialt ansvarstagande
En av församlingen grundläggande uppgifter är att stödja människor i utsatta situationer. Församlingen har ett brett arbete för socialt ansvarstagande. Församlingsgemenskapen har i sig en stödjande funktion där vi alla är i behov som ”de bräckligas gemenskap”.

Vi har sociala verksamheter som riktar sig till särskilda grupper och behov. Vi arbetar bland annat med missbruksvård, aktiv hjälp till flyktingar och att stödja ensamstående föräldrar. Dessutom tjänar olika team med samtal, bön, förbön och hembesök för att möta människor med omsorg och själavård. Tillsammans med Erikshjälpen driver vi en Second Hand-butik.

Stadsdelar
Vi vill vara en kyrka för hela Jönköping. Genom medlemmarnas närvaro i olika bostadsområden, arbetsplatser och föreningsliv synliggörs detta. För att understödja detta bedriver församlingen arbete i olika stadsdelar. I Hovslätt har detta arbete vuxit sig starkt under många år. Vi bjuder in till många olika samlingar under veckan i Hovslätt. Det är bland annat smågrupper, barn-, ungdoms- och familjeverksamhet och omsorgsverksamhet. Där firar vi också gudstjänst varje söndag.

Internationellt
Pingst Jönköping är en lokal församling men med både en global vision och ett globalt nätverk. Från allra första början i församlingens historia blev internationellt arbete en viktig verksamhet. Grundläggande för detta är Jesu uppmaning att sprida och gestalta evangeliet i hela världen. Detta arbete finns närmre beskrivet i manualen ”Vi tror på en rättvis, rättfärdig och räddad värld”. Församlingens internationella arbete är idag främst koncentrerat till Afrikas horn men vi har även starkt engagemang på andra platser. Vår globala vision gör att vi med glädje antar utmaningarna kring det allt mer mångkulturella samhället.

Sång och musik
Församlingen har i alla tider varit en plats för att utveckla kreativiteten. Vi ser detta som ett uttryck för Guds fortsatta skapande. Detta märks tydligt i församlingens musikliv där olika musikgrupper bidrar till att församlingen är en plats för musik i många former. Musiken präglar våra gudstjänster och vid några tillfällen per år har vi särskilda konserter, inte minst märks julkonserterna ”Klingande julkort”.

Undervisning
Kristen tro utgår från en given grund och den bygger på Bibelns budskap. En av församlingens grundläggande uppgifter är att predika och undervisa. Därför har predikan en central roll i våra gudstjänster. Även i andra samlingar ingår ofta moment av undervisning. Vi bedriver även olika kurser till exempel Alpha-kurser, en 10 veckors introduktionskurs till kristen tro. I samarbete med June folkhögskola har vi en ettårig bibelskola, Bibelskola GROW.

Service
Pingst Jönköping är en församling med stor verksamhet och har därför många praktiska funktioner som måste fungera. Vi vill hantera dessa praktiska frågor på bästa sätt som ett uttryck för gott förvaltarskap. Det mesta av församlingens praktiska funktioner sköts av ideella medarbetare. De olika funktionerna är bland annat indelade i olika servicegrupper för städning, värdskap, cafépersonal, teknik och fastighetsskötsel.

 

VÅR ORGANISATION

Vi ser i Bibeln beskrivningar hur församlingen är tänkt att fungera men det rent praktiska genomförandet av detta varierar över tid. Som församling är vi organiserade som ideell förening. Församlingen är organisk och dynamisk och den utvecklas ständigt. Vi vilar på en demokratisk grund vilket innebär att församlingen väljer sina ledare. Samtidigt som församlingsmötet är det högsta beslutande organet har församlingen valt ett ledarskap som leder församlingen.

Stadgar
Församlingen har stadgar som styr hur val och beslut genomförs. Auktoriserade revisorer granskar hur ledarskapet hanterar den ekonomiska förvaltningen samt hur beslut fattas och genomförs.

Medlemskap
Alla som har en personlig tro på Jesus Kristus, som på sin egen bekännelse låtit döpa sig och som accepterar församlingens tillämpning av Bibeln kan bli medlemmar i församlingen. Medlemskap i församlingen innebär en fördjupad tillhörighet i gemenskapen men också ett naturligt ansvar för församlingens liv. Livet med Kristus är ett livslångt lärjungaskap och vi är alla på väg till ett liv närmare Kristus. Varje medlem kan på egen begäran avsluta sitt medlemskap.

Ledarskap
Vi har ledare som på olika sätt tar ansvar för att hela församlingen ska vårdas och utvecklas. Eftersom församlingens ”huvud” är Gud, vill vi som församling hjälpas åt att vara trogna tjänare och kloka förvaltare av det uppdrag Han gett oss. Ledare är man med församlingens förtroende som grund. Ledarskap handlar mycket om att vara en trovärdig förebild och som ledare behöver man därför stå bakom församlingens församlingsordning.

Församlingsledning
Församlingen har avskilt församlingsledare med ett övergripande ansvar för hela församlingens lära, liv och andliga hälsa. En församlingsledares förtroende och kallelse prövas och bekräftas. Församlingsledaren avskiljs för sin tjänst av församlingen. Som herdar har församlingsledarna omsorg om medlemmarna och ansvar för församlingens långsiktiga vision och mål.

Styrelse
Församlingen har valt en styrelse som ansvarar för församlingens ekonomiska förvaltning och anställd personal. Styrelsen leder och skapar förutsättningar för att församlingens verksamheter har de resurser som krävs för att fortsätta att växa och utvecklas. Styrelsens ordförande är ordförande i församlingen.

Föreståndare
Församlingen har avskilt en föreståndare som leder församlingen. Föreståndaren leder församlingsledningen, pastorsteamet, teamet av medarbetare och ideella ledare/volontärer. Föreståndaren har det operativa ansvaret för församlingens vision och målsättningar och arbetet med kultur och värderingsfrågor.

Pastorer
Församlingen har avskilt pastorer som med föreståndaren leder församlingen. Tillsammans formar de ett pastorsteam. De leder den operativa verksamheten och är drivande i församlingens utveckling.

Personal
Församlingen har flera anställda som på olika sätt stödjer och utvecklar församlingens liv. Samtidigt bärs den största insatsen fram av ideella människor som ger av sin tid och sitt engagemang till församlingen.

Ledningsteam
Församlingen har organiserat sig i olika ledningsteam som leder den operativa verksamheten inom respektive ansvarsområde. De koordinerar olika team inom varje ansvarsområde och tar hand om frivilliga ledare och volontärer.

Ekonomi
Församlingens ekonomiska förutsättningar bygger på att varje medlem frivilligt och utifrån sina förutsättningar ger av sina resurser. Det vilar en Guds välsignelse över att generöst ge till det som är viktigt för Gud. Därför uppmuntrar vi församlingens medlemmar att praktisera ett regelbundet givande med utgångspunkt i ”tiondeprincipen”. Det innebär att allt vi äger är en gåva från Gud men att vi vill ge tillbaka 10 procent av vår inkomst till Honom för att visa vår tacksamhet. Dessutom ser vi med glädje hur människor testamenterar medel till församlingen. Men den viktigaste gåvan är att ge sitt engagemang, sina förmågor och hela sitt liv till Gud och församlingen. Utöver medlemmars givande tar vi tacksamt emot bidrag från stat, kommun, landsting och andra som vill stödja vårt arbete.

Församlingsordningen
Församlingsordningen är en tillämpning och utläggning av församlingens stadgar, teologi och praxis. Den är ett levande dokument som växer och utvecklas med församlingen. När dokumentet revideras ska det förankras genom undervisning och beslut i församlingen. Dokumentet bär på stabila värden som ger riktning till varje årsmöte och i arbetet med målsättningar och verksamhetsplaner. Församlingsordningen genomarbetas grundligt vart 5:e år eller när församlingen så beslutar.